Locatie & paarden registreren

Gepubliceerd op 19 maart 2024 om 16:32

Wanneer je paarden langer dan 30 dagen op een vaste verblijfplaats staan in Nederland moeten locatie én paard geregistreerd worden. Dit geldt ook voor particulieren. De locatie van de dieren is belangrijk om snel te kunnen handelen bij een dierziektecrisis of problemen voor de volksgezondheid. Alle locaties krijgen daarom een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). Met dit nummer kan je je paarden aanmelden in het I&R (Identificatie & Registratiesysteem).

 

UBN = Uniek BedrijfsNummer

RVO = Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

I&R = Identificatie & Registratiesysteem

PPI =. PaardenPaspoort uitgevende Instantie

 

Stap 1. Locatie registreren (= UBN aanvragen)

Wanneer je paarden houdt moet je de locatie van deze dieren registreren bij de RVO. De eigenaar of huurder van deze locatie vraagt het UBN aan op https://mijn.rvo.nl/dierlocatie-ubn-registreren-en-wijzigen
Je kunt op een locatie maar 1 UBN registreren. Wel kunnen meerdere houders op dezelfde locatie een UBN registreren. Pensionhouders of manegehouders hoeven maar 1 UBN aan te vragen voor de locatie.

 

Stap2. UBN registreren

Het UBN registreer je in het Identificatie en Registratiesysteem voor dieren (I&R) in Mijn RVO. De houder van de locatie is verantwoordelijk voor de registratie van de locatie waar paarden gehouden worden. De houder van een locatie is de eigenaar, de huurder of de bruiklener van een locatie.

 

Stap 3. Paarden registreren op locatie

Wanneer je paarden langer dan 30 dagen op een locatie verblijven moeten deze geregistreerd worden bij de RVO. De houder van het paard is verantwoordelijk voor de registratie van het paard. De houder van het paard is degene die de dagelijkse besluitvorming heeft over het paard. In de meeste gevallen is dat de eigenaar van het paard. Je PPI heeft als het goed is je paard al eens aangemeld in I&R. Om dit te controleren kan je dat hier opzoeken https://webform.rvo.nl/formule1/formulier/nl-NL/DR/scZoekenChipnummerPaarden.aspx/fIntroZoekenIenRPaard

Staat je paard niet goed of niet geregistreerd? Neem dan contact op met je PPI.

 

Stap 4. Administratie bijhouden

Als houder van een locatie moet je de administratie bijhouden van je paarden:

  • Tijdelijke verplaatsingen van de paarden naar of van een andere locatie (<30dgn)
  • Sterfte
  • Identificatiedocumenten van de paarden (paspoort)

 

Stap 5. Doorgeven meldingen

Voor het doorgeven van meldingen heb je gegevens over de locatie (UBN), de ID-code (UELN-levensnummer of chipnummer) van het paard en de datum nodig. Deze melding kan je doorgeven via Mijn RVO in I&R of via een Bedrijfsmanagementsysteem (BMS).

 

Paard geïmporteerd

Wanneer een paard geïmporteerd is en langer dan 30 dagen op jouw locatie blijft dan neem je contact op met een Nederlandse PPI. Omdat het buitenlandse paspoort geldig blijft controleert de PPI het paspoort en zorgt voor de eerste registratie van je paard in I&R. Wanneer je paard goed geregistreerd staat kan je deze aanmelden met een aanvoermelding op je UBN in Mijn RVO. Voor paarden uit een niet-EU land gelden andere regels.

 

Paard geëxporteerd

Wanneer je een paarden naar het buitenland hebt vervoerd dan moet je dit binnen 7 dagen melden in I&R met een exportmelding.

 

Geboortemelding

Wanneer er een veulen geboren wordt hoef je deze niet aan te melden in I&R. Dit doet de PPI voor je nadat deze het paspoort heeft uitgegeven. Daarna kan je binnen 7 dagen nadat de PPI de geboorte van het veulen in I&R heeft gemeld, het veulen aanmelden in Mijn RVO.

 

Machtigen

Wanneer je wilt dat iemand anders je I&R administratie doet dan kan je deze persoon machtigen of je kan jezelf machtigen om voor een andere houder wijzigingen te doen in Mijn RVO. Deze machtiging gaat in op de datum die je zelf aangeeft. De ingangsdatum die je invult moet minimaal 14 dagen in de toekomst liggen.

Je kunt een ander machtigen voor het doen van meldingen én voor het aanvragen van een stallijst of bedrijfsregister.

 

KantoorAmazone

Wil je dat ik jou help om je locatie en of paarden te registreren? Vraag dan een vrijblijvend gesprek aan!

 

----------------------------------------------------------------------------------

When horses are stationed at a fixed location in the Netherlands for more than 30 days, both the location and the horse must be registered. This applies to individuals as well. Knowing the whereabouts of the animals is crucial for swift action in case of an animal disease crisis or public health issues. Therefore, all locations are assigned a Unique Business Number (UBN). With this number, you can register your horses in the Identification & Registration (I&R) system.

 

UBN = Unique Business Number

RVO = Netherlands Enterprise Agency

I&R = Identification & Registration System

PPI = Passport Issuing Organization

 

Step 1. Registering the location (Applying for UBN)

When you keep horses, you must register the location of these animals with the RVO. The owner or tenant of this location applies for the UBN at https://mijn.rvo.nl/dierlocatie-ubn-registreren-en-wijzigen. You can only register one UBN at a location. However, multiple holders at the same location can register a UBN. Boarding stable owners or equestrian center owners only need to apply for one UBN for the location.

 

Step 2. UBN Registration

You register the UBN in the Identification and Registration System for animals (I&R) in My RVO. The holder of the location is responsible for registering the location where horses are kept. The holder of a location can be the owner, tenant, or borrower of a location.

 

Step 3. Registering Horses at the Location

When horses stay at a location for more than 30 days, they must be registered with the RVO. The holder of the horse is responsible for the registration of the horse. The holder of the horse is the person who makes daily decisions about the horse. In most cases, this is the owner of the horse. Your PPI should have already registered your horse in I&R. To check this, you can look it up here: https://webform.rvo.nl/formule1/formulier/nl-NL/DR/scZoekenChipnummerPaarden.aspx/fIntroZoekenIenRPaard. If your horse is not registered correctly or not registered at all, please contact your PPI.

 

Step 4. Maintaining Administration

As the holder of a location, you must keep records of your horses:

  • Temporary movements of horses to or from another location (<30 days)
  • Deaths
  • Identification documents of the horses (passport)

 

Step 5. Reporting Notifications

For reporting notifications, you need information about the location (UBN), the ID code (UELN-life number or chip number) of the horse, and the date. You can report this notification via My RVO in I&R or via a Business Management System (BMS).

 

Imported Horse

When a horse is imported and stays at your location for more than 30 days, you should contact a Dutch PPI. Since the foreign passport remains valid, the PPI checks the passport and ensures the initial registration of your horse in I&R. Once your horse is correctly registered, you can register it with an arrival notification on your UBN in My RVO. Different rules apply for horses from non-EU countries.

 

Exported Horse

If you have transported a horse abroad, you must report this within 7 days to I&R with an export notification.

 

Birth Notification

When a foal is born, you do not need to report it to I&R. The PPI will do this for you after issuing the passport. Afterward, within 7 days of the PPI reporting the foal's birth to I&R, you can register the foal in My RVO.

 

Authorization

If you want someone else to manage your I&R administration, you can authorize that person, or you can authorize yourself to make changes for another holder in My RVO. This authorization takes effect on the date you specify. The start date you fill in must be at least 14 days in the future. You can authorize another person to report notifications and to request a stable list or business register.

 

Do you want me to assist you with registering your location and horses? Then please contact me!

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.